Download algemene voorwaarden

Algemeen:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveringen van Twinkelotje Kadowinkeltje.
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Twinkelotje Kadowinkeltje: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Twinkelotje Kadowinkeltje en de klant waarop Twinkelotje Kadowinkeltje deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 


Producten:
De aangeboden producten worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven op de website.
Verder wordt door Twinkelotje Kadowinkeltje duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en plichten zijn, indien men op het aanbod ingaat. Fouten voorbehouden.

De bestelling:
Thee en Taartspulletjes levert pas na ontvangst van betaling. Betalingen dienen uiterlijk 7 dagen na de besteldatum op het rekeningnummer van Twinkelotje Kadowinkeltje te zijn bijgeschreven. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen betaalwijze, behoudt Twinkelotje Kadowinkeltje zich het recht voor om een bestelling niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

De levering:
Twinkelotje Kadowinkeltje doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. In principe uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de betaling, maar in vrijwel alle gevallen zal dit eerder zijn, na 2 a 3 dagen. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Wij proberen in dat geval voor een oplossing te zoeken waarbij beide partijen tevreden zijn.

Prijzen:
Al onze prijzen zijn inclusief BTW en inclusief verpakkingskosten. Wel worden verzendkosten in rekening gebracht.
Indien u de producten af komt halen vervallen de verzendkosten vanzelfsprekend. 

Betaling:
Betaling kan geschieden bij vooruitbetaling, of bij afhalen contant.  Of anders indien dit overeengekomen is tussen klant en Twinkelotje Kadowinkeltje. Bij bezorgen kan gekozen worden voor vooraf betalen of contant.

Verzendkosten:
Als u de producten afhaalt, bespaart u de verzendkosten. Bij bezorgen rekenen we wel verzendkosten.
Zie "verzendkosten" oor verdere informatie.
Mocht de bestelling onverhoopt met brievenbuspost verstuurd kunnen worden waardoor de klant dus teveel aan verzendkosten heeft betaald, dan blijft het resterende bedrag staan als een tegoedbon, die dan gebruikt kan worden bij een volgende bestelling.
Wil de klant alsnog het resterende bedrag uitbetaald krijgen, dan gaat er wel 1,50 euro aan administratiekosten af.

Retouneren:
U kunt artikelen binnen 14 dagen retourneren. U moet dan wel zelf de verzendkosten betalen van het retourneren. Als het product weer bij ons is aangekomen, zullen wij zorgdragen voor het terugstorten van het aankoopbedrag min de gemaakte kosten voor het verzenden, min 5,00 euro administratiekosten.

Annuleren van bestelling:
Indien de bestelling nog niet verzonden is, kunt u deze bestelling nog  annuleren. Wij betalen dan het aankoopbedrag terug min 3,00 euro voor de de administratieve verwerking en het verpakken van de bestelling.

Terugebetalingen:
In geval van retourneren van producten of als om een andere reden geld moet worden teruggestort, zal er 5,00 euro administratiekosten worden afgetrokken van het bedrag dat teruggestort wordt.

Garantie:
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Twinkelotje Kadowinkeltje is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Twinkelotje Kadowinkeltje is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Twinkelotje Kadowinkeltje geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Twinkelotje Kadowinkeltje. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Aansprakelijkheid:
Twinkelotje Kadowinkeltje is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in deze website. 
We doen ons best om ervoor te zorgen dat alles zo duidelijk mogelijk is, maar het kan zijn dat er foutjes opgetreden zijn bij het maken van deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze website.
Als er bijvoorbeeld een fout opgetreden is bij de prijzen, dan zult u toch de normale prijs moeten betalen.

Schade tijdens vervoer:

Als er schade optreedt aan de producten tijdens het vervoer zal in de meeste gevallen een beroep gedaan worden op de vervoersmaatschappij. Echter in een aantal gevallen, zoals het vervoeren per brievenbuspost is dat op eigen risico.

Privacybeleid:
Twinkelotje kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons heeft verstrekt.
Twinkelotje  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
 Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM TWINKELOTJE GEGEVENS NODIG HEEFT
Twinkelotje verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van de goederen.

DELEN MET ANDEREN
Twinkelotje verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Twinkelotje  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Twinkelotje gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar twinkelotje@live.nl . Twinkelotje zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Twwinkelotje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen.